Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Nota de l'òrgan instructor per a esmenar les sol·licituds d'ajudes  preparació oposicions justícia (Acord 15/9/23). 

Nota de l'òrgan instructor per a esmenar les sol·licituds d'ajudes  preparació oposicions justícia (Acord 15/9/23). 

 

Com esmenar el motiu M5 (No aportar certificat acadèmic personal expressiu de la nota mitjana)

  • S'ha d'aportar necessàriament certificació expedida per la secretaria de la universitat o bé el Suplement al Títol Europeu, en aquest últim cas completament escanejat.
  • En cas de dobles titulacions i per a l'accés a Carrera Judicial i Fiscal i al cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, els documents abans esmentats hauran de referir-se necessàriament a la llicenciatura/grau de Dret.

Com esmenar el motiu M10 (No aportar certificat d'empadronament col·lectiu a l'efecte d'acreditar els membres de la unitat familiar per a valoració de la seua situació econòmica)

  • S'ha d'aportar certificat d'empadronament recent, a l'efecte de determinar els membres que constitueixen la unitat familiar. En el mateix hauran de figurar els membres computables que en el seu moment van autoritzar la consulta de les seues dades fiscals o bé van aportar directament aquesta informació. En cas que apareguen persones diferents, deuran, o bé autoritzar la consulta de les seues dades fiscals mitjançant el model “criteri renda familiar”, o bé justificar que no han de ser tinguts en compte per al còmput de la unitat familiar.
  • Es té com a referència a l'efecte de determinar la unitat familiar el 31 de desembre de 2022. En cas d'estar inscrits en el padró amb posterioritat, hauran d'aportar-se certificats d'empadronament la informació del qual ajude a determinar els membres de la unitat familiar.

Mes informació.