Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Ajudes preparació oposicions justícia

Ajudes preparació oposicions justícia

Justificació segon període convocatòria 2023

Justificació segon període convocatòria 2023-2024

Entre l'1  i el 7 de març de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de data 11/10/2023 hauran d'aportar, a través del corresponent tràmit telemàtic, la documentació indicada en l'apartat 2 del resolc 13é de la Resolució de convocatòria per a la justificació del primer període (01.12.2023 al 29.02.2024).

Pel que respecta a la documentació justificativa s'informa del següent:  

  • No s'admetrà factura, certificació o vaig rebre que no identifique el concepte pel qual s'expedix, el període temporal que comprén i la persona física o jurídica que l'expedix, que, a més, haurà de quedar clarament identificada i firmar este document, preferiblement per mitjans electrònics.
  • Només es tindran en consideració aquells documents que acrediten despeses que estiguen directa i indubtablement relacionats amb la preparació dels processos selectius objecte de subvenció.
  • El període subvencionable comença l'1 de desembre de 2023, no admetent-se cap despesa anterior, excepte quan el beneficiari haja abonat un curs de preparació d'oposicions de preu únic, i en este cas haurà d'aportar document expedit per l'entitat preparadora en la qual faça constar expressament que este curs contempla la preparació de les oposicions subvencionades dins del període subvencionable.
  • Aquelles persones que compten amb dos preparadors hauran d'aportar dos models de declaració responsable, cadascuna d'elles expedida per un preparador.
  • No s'admetrà documentació presentada fora de termini ni per un altre tràmit diferent a l'específic que s'obrirà per a tal fi.
  • La percepció de la subvenció resulta incompatible amb la prestació de servicis remunerada a temps complet. A estos efectes, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici la vida laboral de les persones beneficiàries durant el període subvencionable.

> Model normalitzat de declaració de justificació de les ajudes. 

 

 

Més informació.