Presentació

La Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Justificació del primer período ajudes oposicions justícia 

(01/09/2022 al 30/11/2022)   Descàrrega del document justificatiu. Declaració original del centre especialitzat o persona preparadora (https://www.gva.es/downloads/publicados/in/29078_bi.pdf)...

Publicada la resolució de 18 de novembre de 2022, de concessió d’ajudes per a la preparació de proves selectives de justicia

Se informa que hoy se ha publicado la resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de concesión de ayudas a personas jóvenes altamente...

Nota informativa per a les ajudes de prepararación d'oposicones de justícia

Havent-se reunit la Comissió Avaluadora amb data 28/09/2022, per a la valoració i resolució de les al·legacions presentades en el tràmit previst en la base dècima apartat 4 de l'Ordre 4/2022, d'1...

Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 7/9/22).

ACORD DE 7 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA La Comissió Avaluadora, una vegada revisada la documentació obligatòria presentada per les persones aspirants després de la publicació dels...