Concurs de trasllats i oposicions

Concurs de trasllats i oposicions

Nota informativa sobre la convocatòria de 6 novembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoca provisió lloc de treball en l'Institut de Medicina Legal d'Alacant, publicada en el DOGV de 15 de novembre, i en el BOE de 16 de novembre.

A causa de problemes tècnics, l'enllaç que apareix publicat per a tramitar la sol·licitud de participació en aquest concurs, no es troba operatiu. S'adjunten enllaços alternatius: 

https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=95498

https://www.gva.es/es/epub95498

Publicat 17 de novembre de 2023

NOTA INFORMATIVA CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS

CONCURS MÈRITS CONVOCAT PER ORDRE *JUS/1288/2022, DE 22 DE DESEMBRE

Es recorda que, segons nota informativa del Ministeri de Justícia, en relació amb els processos selectius per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, als Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia, pel sistema de concurs de mèrits, convocat per Ordre *JUS/1288/2022, de 22 de desembre (BOE de 27 de desembre):

- La comprovació dels Serveis Prestats en l'Administració de Justícia ja siga com a titular o interí en els cossos de l'Administració de Justícia, es farà d'ofici.

Publicat 16 de novembre de 2023

 

Resolució de 21 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la que es corregeixen errors en la resolució de 27 de setembre de 2023

Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

 

 

CONCURS DE TRASLLATS DE METGES FORENSES, BOA 20 FEB 2023

NOTA INFORMATIVA

Publicada la Resolució de 25 de gener de 2023, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana, s'informa que les places a resultes es troben publicades en el web del Ministeri de Justícia en aquest enllaç, dins de l'apartat Descripció de la convocatòria: 

CONCURS DE TRASLLATS DE METGES FORENSES, BOE 20 FEB 2023 (mjusticia.gob.es)

 

 

TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, SISTEMA ACCÉS PROMOCIÓ INTERNA- ORDEN JUS/242/2022, DE 24 DE MARÇ:

CONVOCATÒRIA PROVA LLENGUA OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

De conformitat amb el que s'estableix en la base 7.5 de l'Ordre JUS/242/2022, de 24 de març, per la qual es convoca el procés selectiu per a ingrés en el Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia, pel sistema d'accés de promoció interna, s'emplaça els aspirants que així ho van sol·licitar en la seua instància a la realització de la prova de la llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

El pròxim dia, 18 de gener de 2023 a les 9.30 h

Lloc: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

EDIFICI B. SALA 6

Carrer de la Democràcia, 77

46018 València

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA SOBRE LES VALORACIONS DE LA FASE DE MÈRITS EN ELS PROCESSOS SELECTIUS. PUBLICAT 5 GENER 2023

 

 

Proposta provisional de resolució elaborada per la Comissió de Valoració, del concurs específic de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball singularizat en la Fiscalia Provincial d’Alacant, de conformitat amb la base 8.2 de la resolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de Modernització y Relaciones amb l’Administració de Justícia, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’un lloc de treball singularizat en la Fiscalia Provincial d’Alacant, a fi que les persones interessades puguen formular, en el termini de 3 dies hàbils (fins al 10 d’octubre de 2022, inclusivament), les observacions o reclamacions que consideren pertinents que es presentaran a través del tràmit Z Justícia.    publicat  6 d'octubre de 2022

 

 

NOTA INFORMATIVA PER A FUNCIONARIS DE NOU INGRÉS.
Nota informativa sobre la presa de possessió per a nou ingrés, quan hi ha IT, Permís o Llicència Vigent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta provisional de resolució elaborada per la Comissió de Valoració, del concurs específic de mèrits per a la provisió de llocs de treball singularizats per llengua valenciana, de conformitat amb la base 8.2" de la resolució de 26 de maig de 2022, de la Direcció General de Modernització y Relaciones amb l’Administració de Justícia, per la qual a conseqüència de la implantació de la Nova Oficina Judicial es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball singularizats per llengua valenciana del cos de tramitació processal i administrativa dels serveis comuns processals d’Assumptes Generals del partit judicial de València, per execució de la sentència 30/2021 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (DOGV. Nº9353, de 2.6.2022), a fi que les persones interessades puguen formular, en el termini de 5 dies naturals, les observacions o reclamacions que consideren pertinents que es presentaran a través del tràmit Z Justícia. PUBLICADO 10/08/2022

 

 

Concurs específic de mèrits per a la provisió de llocs singularitzats amb requisit llengua valenciana del Cos de Tramitació Processal i Administrativa en els Serveis Comuns Processals d'Assumptes Generals de València, per execució de sentència

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22618

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR EL PERSONAL FUNCIONARI QUE EN EL CONCURS DE TRASLLAT HA OBTINGUT PLAÇA EN LA NOSTRA COMUNITAT PROCEDENT D'ALTRES ÀMBITS TERRITORIALS 

Tenint en compte que el tancament de nòmina tindrà lloc el dia 13 d'abril, perquè el personal procedent en el concurs de trasllats d'altres comunitats autònomes o de l'àmbit territorial del Ministeri puga ser inclòs en aquella, haurà d'anticipar amb anterioritat a aquest dia tota la documentació que es relaciona en l'enllaç que seguidament s'indica, a totes dues adreces de correu electrònic:
     •    concursosjust@gva.es
     •    nomines_justicia@gva.es

Enllaç documentació a aportar

IMPORTANT: No podrà ser inclòs en nòmina qui no acredite el cessament en el seu anterior destí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acord de la Comissió de Valoració del Concurs Específic de mèrits per a la Provisió de llocs de treball en l'IML i Ciències Forenses de València

Acord de la Comissió de Valoració del Concurs Específic de mèrits, convocat per Resolució de 24 de Gener de 2022 (BOE i DOGV de 31 de gener), de la DG Modernització i Relacions amb la Administració de Justícia, per a la Provisió de llocs de treball en l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València.

Acord de la Comissió de Valoració

Acta

Al·legacions als llistats provisionals del concurs específic de mèrits per a Mèdics Forenses

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Resolució de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l'àmbit de la Comunitat Valenciana que s'ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per a l'ingrés en el cos nacional de metges forenses de l'Administració de justícia, sistema d'accés lliure, convocades per l'Ordre JUS/629/2019, de 28 de maig.

 

Annex I LLISTA LLOCS METGES FORENSES

 

Annex II SOL·LICITUD DE DESTINACIONS

 

 

Adjudicació provisional destins Gestió Processal i Admva. accés lliure ORDE JUS/764/2019

Publicat el 04/08/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIO PROVISIONAL CONCURS TRASLLATS ORDINARI GE, TR, AU 2020. NOVETAT 

21 de DESEMBRE de 2020

Ordre de 2020.12.15 per la qual es resol provisionalment el concurs de trasllats ordinari entre funcionaris dels cossos de Gestió, Tramitació i Auxili de l'Administració de Justícia, anunciat per Ordre JUS / 808/2020, de 28 de juliol (BOE 2020.09.01).

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONCURS ORDINARI GE, TR, AU 2019

•   21 de novembre de 2019

Ordre de 15-11-2019 per la qual es resol provisionalment el concurs de trasllats ordinari entre funcionaris dels Cossos de Gestió, Tramitació i Auxili de l'Administració de Justícia, anunciat per Ordre JUS/776/2019, de 25 de juny (BOE 18-7-2019).

Ordre JUS/856/2019, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les relacions definitives d'aspirants admesos i exclosos dels processos selectius per a ingrés en els cossos de gestió processal i administrativa i tramitació processal i administrativa, accés per promoció interna.

 

Llistat de resultes del concurs de trasllat 2019

Llistat de resultes del concurs de trasllat convocat per Resolució de 25 de juny de 2019 de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels Cossos i Escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia en l'àmbit de la C. Valenciana.
   

Publicat el 19 de juliol de 2019
    • Resultes Gestió
    • Resultes Tramitació
    • Resultes Auxili

 

RESOLUCIÓ DE DATA 6 DE JULIOL DE 2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES, PER LA QUE ES RESOL EL CONCURS ESPECÍFIC CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018 (BOE DE 21 DE MARÇ) PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Annex (relació de adjudicataris)

 

Resolució de 12 de juliol de 2018 la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació determinats llocs de treball, conseqüència de la implantació de l'Oficina Fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

PROPOSTA PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018.

Publicat el 20 de juny de 2018

 

Ordre JUS/856/2019, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les relacions definitives
d'aspirants admesos i exclosos dels processos selectius per a ingrés en els cossos
de gestió processal i administrativa i tramitació processal i administrativa, accés per
promoció interna.

Llistat de resultes del concurs de trasllat 2019

Llistat de resultes del concurs de trasllat convocat per Resolució de 25 de juny de 2019 de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels Cossos i Escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia en l'àmbit de la C. Valenciana.
   

Publicat el 19 de juliol de 2019

Resultes Gestió
Resultes Tramitació
Resultes Auxili

 

RESOLUCIÓ DE DATA 6 DE JULIOL DE 2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES, PER LA QUE ES RESOL EL CONCURS ESPECÍFIC CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018 (BOE DE 21 DE MARÇ) PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Annex (relació de adjudicataris)

 

Resolució de 12 de juliol de 2018 la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació determinats llocs de treball, conseqüència de la implantació de l'Oficina Fiscal a la Comunitat Valenciana.

 

PROPOSTA PROVISIONAL D'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018.

Publicat el 20 de juny de 2018

PROPOSTA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL CONCURS ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA FISCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCAT PER RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2018.

Publicat el 14 de juny de 2018

 

Sol·licitud inscripció proves selectives Justícia

Cos d'Auxili Judicial de l'Administració de Justícia

Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cossos especials de Facultatius i d'Ajudants de Laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

 

Llistat de resultes del concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana, per al Cos de Metges Forenses, convocat per Resolució de 5 de juny de 2017.

Publicat el 14 de juny de 2018

 

Sol·licitud inscripció proves selectives Justícia

Cos d'Auxili Judicial de l'Administració de Justícia

Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cos de Tramitació Processal i Administrativa de l'Administració de Justícia

Cossos especials de Facultatius i d'Ajudants de Laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses

 

Llistat de resultes del concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana, per al Cos de Metges Forenses, convocat per Resolució de 5 de juny de 2017.

Publicat el 3 de juliol de 2017