Concurs de trasllats i oposicions

Concurs de trasllats i oposicions

 

> ORDRE PJC/150/2024, DE 19 DE FEBRER. Cos de Gestió Tramitación Procesal i Administrativa de l'Administració de Justícia (torn promoció interna mitjançant concurs oposició) (VORE PROCEDIMENT)

 

> ORDRE PJC/104/2024, DE 31 DE GENER. Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administración de Justícia (torn  promoció interna mitjançant concurs oposició )  (VORE PROCEDIMENT)

 

> ORDRE PJC/94/2024, DE 31 DE GENER.  Procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, mitjançant oposició, en el Cos Nacional de Metges Forenses. (torn lliure) (VORE PROCEDIMENT)

 

> ORDRE PJC/64/2024, DE 25 DE GENER. Procés selectiu per l'accés als Cossos  Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia de l'Administración de Justícia (oposició torn lliure)  (VORE PROCEDIMENT)

 

> ORDRE JUS/1327/2022, DE 28 DE DESEMBRE. Concurs oposició per als Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial  (VORE PROCEDIMENT)

- Nomenament del tribunal, seu i data examen .

- TERCER EXERCICI DE LA FASE OPOSICIÓ .- Acord del Tribunal Qualificador Únic de 29 de desembre de 2023 pel qual s'establixen els requeriments de presentació del tercer exercici de la fase d'oposició del procés selectiu de tramitació processal i administrativa, Orde JUS/1327/2022, de 28 de desembre.

 

> ORDRE JUS/1254/2022, DE 7 DE DESEMBRE. Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili de l'Administració de JustIcia (torn lliure)  (VORE PROCEDIMENT)

NOTA INFORMATIVA COS DE TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (ORDRE JUS/1254/2022, DE 7 DE DESEMBRE).

Amb data 30 de gener de 2024 s'ha publicat en el B.O.E, l'Ordre PJC/54/2024, de 25 de gener, per la qual es publica la relació de persones aspirants aprovades en el procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, al Cos de Tramitació Processal i Administrativa, convocat per Ordre JUS 1254/2022, de 7 de desembre. Esta Ordre substituïx a l'Ordre PJC/30/2024, de 16 de gener, (publicada en el BOE el 23 de gener).

El motiu de la substitució i publicació de la nova Ordre es deu a uns errors de forma en la publicació de la primera que, d'esta manera, queden esmenats.

Des de la Subdirecció d'Accés i Promoció del Personal de l'Administració de Justícia, s'aclarixen els següents extrems:

•     La relació de persones aprovades en totes dues ordres són les mateixes. No hi ha cap canvi en la relació de les persones aprovades.

•     Els terminis de presentació de sol·licituds i documentació requerida es compten a partir de l'endemà de la publicació de la nova Ordre, és a dir, a partir del 31 de gener.

•     No obstant això, les sol·licituds presentades per les persones aprovades des del 24 de gener, sobre la base de l'Ordre substituïda, mantindran la seua validesa.

•     Finalment, l'Apartat TERCER de l'Ordre PJC/54/2024, publicada el 30 de gener establix el següent: “Respecte a la presentació de la sol·licitud de destins no es regirà pel que es disposa en l'apartat segon d'esta Ordre, sinó que s'ajustarà als requeriments que s'establisquen en l'Oferta de places publicades en el BOE pel Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes competents”.

- Relació definitiva amb nota en la llengua autonòmica dels opositors que han superat les proves d'accés al Cos de Tramitació Processal i Administrativa. Llistat

- Resolució per la qual es fa publica la relació de places en l'àmbit de la CV i s'oferixen a les persones aprovades en les proves selectives de tramitació processal i administrativa.   BOE   DOGV  (veure etapa actual del procediment)

Avís important: EN LA SOL·LICITUD DE DESTINS HAURÀ DE TINDRE EN COMPTE QUE EN LA RELACIÓ D'APROVATS PUBLICADA PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA NO HA SIGUT COMPUTADA LA PUNTUACIÓ CORRESPONENT A L'IDIOMA AUTONÒMIC, PER LA QUAL COSA ÉS POSSIBLE QUE L'ORDRE QUE FIGURA EN ESTA RELACIÓ SIGA SUBSTANCIALMENT ALTERAT UNA VEGADA SIGA TINGUDA EN COMPTE ESTA PUNTUACIÓ.

- Resolució d'atorgament de destinacions del cos d'auxili judicial (publicat 04/02/2023) BOE  DOGV 

- Ordre de la convocatòria (publicat 19/12/2022).  BOE  DOGV   

- Llista d'adjudicació destins Auxili Judicial convocat per ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre.  LLISTAT  Publicat 24 de novembre de 2023

- Ordre JUS/1254/2022, de 7 de desembre, per la qual es convoca procés selectiu per a accés pel torn lliure, als Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia. BOE» núm. 303, de 19 de diciembre de 2022

> ORDRE JUS/242/2022, DE 24 DE MARÇ. Cos de tramitació processal i administrativa de l'Administración de Justícia (torn  promoció interna)  (VORE PROCEDIMENT)

- Resolució de 27 de novembre de 2023 por la qual s'otorguen destinacions.  BOE  DOGV   ETAPA

INSTRUCCIONS PRESA POSSESSIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI QUE HA SUPERAT LES PROVES SELECTIVES DE TRAMITACIÓ PROMOCIÓ INTERNA CONVOCADES PER ORDRE JUS/242/2022, DE 24 DE MARÇ Publicat 14 de desembre de 2023

> ORDRE JUS/241/2022, DE 24 DE MARÇ. Cos de Gestió Processal i Administrativa de l'Administración de Justícia (torn  promoció interna)  (VORE PROCEDIMENT)

- Resolució de 13 de febrer de 2024, de la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es publica la relació de places corresponents a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que s'oferixen a les persones aprovades. BOE DOGV

- Orde PJC/148/2024, de 13 de febrer, per la qual es publica la relació de persones aprovades del procés selectiu.  BOE

Llistat de places que s'oferixen als opositors que han superat les proves d'accés al Cos de Gestió Processal i Administrativa, sistema accés promoció interna, convocades per Orde JUS/241/2022, de 24 de març.

 

_____NOTES INFORMATIVES____________________

- NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA SOBRE LES VALORACIONS DE LA FASE DE MÈRITS EN ELS PROCESSOS SELECTIUS. Nota informativa

- NOTA INFORMATIVA SOBRE ESCALAFONS DELS COSSOS DE GESTIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA I AUXILI JUDICIAL.  S'han penjat els escalafons de Gestió P.A, Tramitació P.A. i Auxili Judicial, en l'àrea privada de la següent URL:  https://www.administraciondejusticia.gob.es/

 Estan tancats a 31-12-2021. Per a entrar en l'àrea privada cal tindre la targeta lexnet  o usuari i clau.  També poden accedir a través del sistema clau i del seu DNI electrònic. Publicat el 06/07/2022

- NOTA INFORMATIVA PER A FUNCIONARIS DE NOU INGRÉS. Nota informativa sobre la presa de possessió per a nou ingrés, quan hi ha IT, Permís o Llicència Vigent.

 

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL SINGULARITZAT DEL COS D'AUXILI JUDICIAL EN EL SERVICI COMÚ PROCESSAL D'ASSUMPTES GENERALS DE VALÈNCIA (VORE PROCEDIMENT)

 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL EN L'INSTITUT DE MEDICINA LEGAL D'ALACANT  (VORE PROCEDIMENT)

Nota informativa sobre la convocatòria de 6 novembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, per la qual es convoca provisió lloc de treball en l'Institut de Medicina Legal d'Alacant, publicada en el DOGV de 15 de novembre, i en el BOE de 16 de novembre.

A causa de problemes tècnics, l'enllaç que apareix publicat per a tramitar la sol·licitud de participació en este concurs, no es troba operatiu. S'adjunten enllaços alternatius: 

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=95498

https://www.gva.es/va/epub95498 

- Publicada l'ampliació de termini DOGV  - BOE ( 29/12/2023)

- Publicada la resolució de provisió del lloc  DOGV  -  BOE  (29/01/2024)

CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE PREFECTURES DE SECCIÓ DE PSIQUIATRIA, GENÈTICA FORENSE I CRIMINALÍSTICA I POLICLÍNICA EN EL IML DE VALÈNCIA I CAP DE SECCIÓ DE LABORATORI EN EL IML DE CASTELLÓ. (VORE PROCEDIMENT) 

- Acord de la comissió de valoració.

- Acta final de la comissió amb les notes 

- Accés a la presentació de les al·legacions (Al·legació/Aportació)

- Resolució del concurs DOGV - BOE (01/03/2024)

CONCURS MÈRITS CONVOCAT PER ORDRE JUS/1288/2022, DE 22 DE DESEMBRE

NOTA INFORMATIVA CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS

Es recorda que, segons nota informativa del Ministeri de Justícia, en relació amb els processos selectius per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, als Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia, pel sistema de concurs de mèrits, convocat per Ordre *JUS/1288/2022, de 22 de desembre (BOE de 27 de desembre):

- La comprovació dels Serveis Prestats en l'Administració de Justícia ja siga com a titular o interí en els cossos de l'Administració de Justícia, es farà d'ofici.

Publicat 16 de novembre de 2023

ORDRE JUS/1102/2023 DE 27 DE SETEMBRE, CONCURS DE TRASLLAT PLACES VACANTS ENTRE FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DELS COSSOS I ESCALES DE GESTRIÓN PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA I AUXILI JUDICIAL, DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA, EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VORE PROCEDIMENT)

- Correcció d'errades de la Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual és convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, de l'Administració de justícia, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Ordre PJC/110/2024, de 8 de febrer, per la qual es resol provisionalment, s'aprova la relació de persones excloses i s'anuncien els llocs on estan a la disposició dels interessats/as els annexos III, del concurs de trasllat entre personal funcionari dels Cossos i Escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia, convocat per Orde JUS/1102/2023, de 27 de setembre, i Resolucions de les Comunitats Autònomes.

Resolució provisional del concurs de trasllats ordinari entre funcionaris dels Cossos de Gestió, Tramitació i Auxili 2023, anunciat per Ordre JUS/1102/2023, de 27-9 (BOE 9 d'octubre). Publicada en la web del Ministeri de Justícia el 02/02/2024.

Resolució de 21 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la que es corregeixen errors en la resolució de 27 de setembre de 2023

Correcció d’errades de la Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris i funcionàries dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, de l’Administració de justícia, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  (BOE Nº 299  de 15/12/2023(BOE Nº 299  de 15/12/2023)

Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

CONCURS DE TRASLLATS DE METGES FORENSES, BOE 20 FEB 2023

NOTA INFORMATIVA

Publicada la Resolució de 25 de gener de 2023, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de llocs de treball genèrics en els instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Comunitat Valenciana, s'informa que les places a resultes es troben publicades en el web del Ministeri de Justícia en aquest enllaç, dins de l'apartat Descripció de la convocatòria: 

CONCURS DE TRASLLATS DE METGES FORENSES, BOE 20 FEB 2023 (mjusticia.gob.es)