Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Funciones de la Dirección General

Funciones de la Dirección General

La Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emegències exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, així com les previstes en l'ordenament jurídic, i en especial les següents:

  • La direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat, la coordinació i selecció de policies locals a la Comunitat Valenciana, així com el nomenament de representants en els tribunals.
  • La formació en matèria de seguretat i protecció ciutadana de les policies locals, dels serveis essencials i complementaris d'emergències, i protecció civil així com la direcció i gestió de l'organisme que té assumides les competències en aquesta matèria
  • La competència en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, en el marc del que estableix la llei.
  • La gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria de consultes populars i electorals.

En relació amb la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, li correspon la direcció i gestió derivada de l'acord administratiu de col¿laboració subscrit entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat en matèria policial i l'exercici de les competències en matèria de personal dels membres de la unitat esmentada.
 
La Direcció General de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències s'estructura de la manera següent: