Presentació de denúncies

Presentació de denúncies

A través d'aquests tràmits, pot comunicar a la Inspecció General de Serveis qualsevol presumpta irregularitat o mala pràctica relacionada amb l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.  

Pot presentar una denúncia davant la Inspecció General de Serveis mitjançant un tràmit telemàtic, identificant-se amb signatura electrònica, i en aquest cas la documentació presentada entrarà directament en el registre de la Inspecció amb accés restringit al personal adscrit a aquesta.

També es pot presentar la denúncia a través d'un registre presencial, en cas de persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien relacionar-se amb l'administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Les denúncies davant la Inspecció General de Serveis hauran de referir a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

No és competència de la Inspecció General de Serveis la tramitació de denúncies que:

  • Es referisquen a actuacions i àmbits competencials d'altres administracions públiques.
  • Versen sobre infraccions comeses per la ciutadania o empreses privades.
  • Posen de manifest fets que tinguen un procediment específic de reclamació o recurs, com poden ser queixes, recursos per discrepàncies davant resolucions administratives, reconeixement de drets, discrepàncies per part dels empleats públics sobre la gestió realitzada en matèria de personal, reclamacions de consumidors i usuaris, etc.

Les denúncies en matèria de Sanitat, Educació o Serveis Socials hauran de dirigir-se, com a regla general, directament a les respectives inspeccions sectorials i presentar-se a través de qualsevol dels registres administratius regulats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Per a l'aportació de nova informació o de documentació addicional, a conseqüència d'un requeriment, o bé, perquè la persona denunciant considere necessari traslladar noves evidències sobre els fets denunciats, s'ha habilitat un tràmit específic (ampliació o esmena de denúncies), en el qual serà necessari identificar la denúncia a la qual es vol aportar documentació. Si el tràmit es realitza de manera telemàtica, una vegada identificada la persona que el realitza mitjançant el seu certificat electrònic, el sistema reconeix la denúncia o, en el seu cas, denúncies que haja presentat i les incorpora al formulari de manera automàtica perquè assenyale sobre quina d'elles vol presentar la documentació. La manera d'identificar-les és mitjançant la data de presentació en el registre.

Els tràmits possibles són: