Organismes

Portals

Tipus de faltes o infraccions

Tipus de faltes o infraccions

Constituiran infraccions administratives en matèria de COVID-19 les accions o omissions tipificades en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que pogueren derivar-se'n.

Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus, atesos els criteris de risc per a la salut, quantia de l'eventual benefici obtingut, grau d'intencionalitat, gravetat de l'alteració sanitària i social produïda, generalització de la infracció i reincidència.

¿Quins casos d'incompliment de les mesures sanitàries de la COVID-19 es consideren infraccions LLEUS?

 1. L'incompliment de l'obligació de l'ús de la màscara o el seu ús inadequat.
 2. L'incompliment per part dels establiments oberts al públic dels límits d'aforament del local, quan no supose risc de contagi o aquest afecte menys de 15 persones, i d'informar els clients i usuaris sobre el règim horari, distància mínima interpersonal i de l'obligatorietat de l'ús de la màscara.
 3. L'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat, en relació amb la Covid-19, per a qualsevol mena d'establiment o activitat siga en espais o locals, públics o privats, quan no supose risc de contagi o aquest afecte menys de 15 persones.
 4. L'incompliment de la mesura cautelar de quarantena acordada per l'autoritat sanitària competent en persones que no hagen donat positiu en Covid-19, però que siguen contactes directes d'un malalt confirmat. 
 5. L'incompliment d'una ordre general de confinament decretat.

¿Quins casos d'incompliment de les mesures sanitàries de la COVID-19 es consideren infraccions GREUS?

 1. L'incompliment dels límits d'aforament permés en els establiments oberts al públic per les ordres o mesures vigents relatives a la Covid-19, quan aquest no siga constitutiu d'una falta lleu o molt greu. 
 2. L'organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones, quan es constate per l'autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments. 
 3. L'incompliment de les condicions de seguretat dictades per l'autoritat competent en matèria de distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules, en els locals oberts al públic i terrasses a l'aire lliure. 
 4. L'incompliment de les condicions de sanitat i higiene establides en les ordres o mesures establides per l'autoritat competent, així com l'incompliment de l'obligació de neteja i desinfecció de les entrades i eixides del recinte, localitats on s'asseu el públic i d'aquells espais que hagen de ser objecte de desinfecció per la presència de persones de manera habitual. 
 5. Destinar l'ús d'espais de l'establiment a activitats o actuacions no permeses per les ordres o mesures dictades enfront de la Covid-19. 
 6. L'incompliment de l'elaboració, tinença, i si fa el cas, presentació del pla de contingència contra la Covid-19 quan s'estiga obligat a això, d'acord les ordres o mesures dictades per l'autoritat competent. 
 7. L'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat en relació amb la Covid-19 per a qualsevol mena d'establiment o activitat, siga en espais o locals, públics o privats, quan supose risc de contagi o aquest afecte més de 15 persones. 
 8. L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per l'autoritat sanitària competent o, si fa el cas, del confinament decretat, realitzat per persones que hagen donat positiu en Covid-19.

¿Quins casos d'incompliment de les mesures sanitàries de la COVID-19 es consideren infraccions MOLT GREUS?

 1. L'incompliment dels límits d'aforament permesos en els establiments oberts al públic, dictades per les ordres o mesures establides per l'autoritat competent, quan supose un greu risc de la transmissió de la malaltia per a la salut de la població que afecte més de 150 persones. 
 2. L'incompliment dels límits d'aforament permés en els establiments oberts al públic dictades per les ordres o mesures establides per l'autoritat competent enfront de la Covid-19, quan en l'establiment o lloc de l'activitat es troben presents menors d'edat i/o persones majors de 65 anys. 
 3. L'organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l'autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció, o es troben presents menors d'edat i/o persones majors de 65 anys.
 4. Impedir qualsevol activitat inspectora o la comprovació relativa als fets pels agents de l'autoritat o funcionaris inspectors que es troben en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar-hi en l'exercici de les seues funcions. 
 5. L'incompliment de l'obligació d'inhabilitar la pista de ball per a aquest ús. 
 6. L'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat en relació amb la Covid-19 per a qualsevol mena d'establiment o activitat, siga en espais o locals, públics o privats, quan supose risc de contagi o mal molt greu per a la salut de la població que afecte més de 150 persones. 
 7. L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per l'autoritat sanitària o, si escau, del confinament decretat, en persones que hagen donat positiu en Covid-19, si aquest comporta danys greus per a la salut pública.