Organismes

Portals

Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia

Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia

La Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumix les competències en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions i registres i notariat, relacions amb la professió titulada de gestor administratiu a l'efecte d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial decret 981/2013, de 13 de desembre, i  dirigint i coordinant el centre directiu i les unitats administratives que se li adscriguen.

Li correspon així mateix resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions del centre directiu que està sota la seua dependència i els actes de la qual no esgoten la via administrativa.