Organismes

Portals

Responsables

Responsables

Seran responsables de les infraccions administratives previstes en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades en aquest decret llei. 

Els titulars d'establiments públics o de les respectives llicències així com els organitzadors o promotors d'espectacles públics i activitats recreatives, seran responsables de les infraccions administratives regulades en el present decret llei, comeses pels qui intervinguen en l'espectacle o activitat, i pels qui estiguen sota la seua dependència, quan incomplisquen el deure de previndre la infracció. 

Els prestadors esmentats seran responsables solidaris quan, per acció o omissió, permeten o toleren la comissió d'infraccions per part dels clients o usuaris. 

Quan l'infractor siga un menor d'edat, en seran responsables els pares, tutors o guardadors legals.