Preguntes freqüents

En l'últim apartat de l'acord d'iniciació es nomena l'instructor i el secretari de l'expedient.

Sí, en qualsevol oficina de registre oficial. En aquests moments, i mentre dure la situació actual de la pandèmia per COVID-19, és necessari sol·licitar cita prèvia.

Una vegada rebut l'acord d'iniciació i abans de dictar-se la resolució de l'expedient sancionador, haurà de fer l'abonament voluntari de la sanció, presencialment en una entitat bancària, mitjançant l'imprés Model 085,  generat per l'Administració, que s'acompanya a aquest acord o bé telemàticament, en el portal Web de la Generalitat, gva.es (vegeu apartat de tràmits telemàtics)

Remetre una còpia del Model 085, generat per l'Administració, a l'adreça que consta en el punt segon de l'acord d'iniciació o bé, electrònicament, en el portal web de la Generalitat, gva.es, utilitzant el tràmit previst per a aportar documentació (vegeu apartat de tràmits telemàtics).

No és necessari, perquè d'acord amb l'apartat 2 de l'art. 12 del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, l'abonament voluntari de la sanció abans de dictar-se resolució en l'expedient sancionador, suposarà el reconeixement de la responsabilitat en la comissió dels fets.

Sí, perquè en el Model 085,  generat per l'Administració, que se li remet al denunciat ja ve calculada i aplicada la reducció del 40% de l'import de la sanció.

Ha de dirigir-les a l'instructor, indicant el número de referència de l'expedient. Ho pot fer a l'adreça que consta en l'acord d'iniciació o bé, electrònicament, presentant la documentació en el portal web: gva.es (vegeu apartat de tramitació telemàtica).

Que, de moment, no es dictarà resolució que pose fi al procediment, i caldrà esperar a rebre la proposta de resolució, en la qual ens indicaran si han sigut estimades o no les al·legacions.

L'acord d'iniciació, tal com s'hi indica, passa automàticament a tindre la consideració de proposta de resolució, de manera que el tràmit següent serà dictar la resolució que posarà fi al procediment.

Sí, sempre que l'abonament de la sanció es produïsca abans de dictar-se la resolució

Es podrà sol·licitar el fraccionament una vegada s'haja dictat una resolució sancionadora que pose fi al procediment, però no és possible en el cas de pagament voluntari abans d'aquesta resolució. 

Des del moment en què es rep l'acord d'iniciació fins el dia en què es dicte la resolució que pose fi al procediment.

El termini de caducitat s'inicia a partir de la data de l'acord d'iniciació.

No. El termini només és per a realitzar el pagament, encara que es recomana enviar la documentació com més prompte millor, per a poder finalitzar l'expedient degudament.

Pot cridar al telèfon d'informació de la Generalitat 012, i indicar la província i el número d'expedient sancionador i sol·licitar que el passen amb el secretari del procediment.