Organismes

Portals

Política de privacitat

Política de privacitat

Objecte
D'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (d'ara en avant RGPD), en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant LOPDGDD) i altra normativa vigent en la matèria, el present document (d'ara en avant política o política de privacitat) té per objecte donar compliment al principi de transparència en relació amb el tractament de dades de caràcter personal que es duu a terme a conseqüència de l'ús del lloc web de la Conselleria de Justícia e Interior https://cjusticia.gva.es/ (d'ara en avant també portal, lloc o lloc web).

La persona usuària queda informada que esta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària de qualsevol altra que, sobre la mateixa matèria, s'establisca amb caràcter especial i/o particular a través de formularis, altres portals o webs i altres servicis específics de la Conselleria, quedant la present política com a complementària en allò que no es contradiga.

Qualsevol tractament de dades personals realitzat a través del portal i els seus servicis, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

El titular d'este lloc web és la Conselleria de Justícia i Interior.

Esta informació legal es completa amb l'avís legal i política d'ús publicades en este lloc.

Dades identificatives i de contacte del responsable del tractament

La Conselleria de Justícia i Interior  és l'entitat responsable del tractament de dades personals dutes a terme a través del portal o a conseqüència de l'ús dels seus servicis.

Adreça postal: Carrer de la Democràcia, 77, 46018 València, València

Adreça electrònica: protecciodedadesjusticia@gva.es

Telèfon: 96 386 60 00.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Adreça postal: Passeig de l'Albereda 16, 46010 València

Adreça electrònica de contacte: dpd@gva.es

Exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal
En cas que la persona usuària haja de comunicar a la Conselleria de Justícia i Interior  dades personals, la persona usuària s'obliga a proporcionar dades veraces, actuals i exactes, sent responsable de les conseqüències de no proporcionar informació veraç, exacta i actual.

En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en les quals la persona usuària declare dades personals que obren en poder de les Administracions Públiques, la Conselleria de Justícia i Interior podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades.

Base jurídica del tractament de les dades de caràcter personal
La base jurídica del tractament de les dades personals de la persona usuària està constituïda pel compliment de les obligacions legals de la Conselleria de Justícia i Interior (article 6.1.c RGPD), així com el compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria de Justícia i Interior (6.1e RGPD), tot això d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les Administracions Públiques i, especialment, la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell, així com altres normes reguladores del sistema educatiu, cultura i esport tant estatals com de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, quan la finalitat del tractament requerisca el consentiment de la persona usuària, este haurà de ser prestat per la persona usuària mitjançant una clara acció afirmativa.

La persona usuària pot consultar la base jurídica per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la Conselleria de Justícia i Interior en l'apartat "Registre de Tractament de Dades" de la pàgina web cjusticia.gva.es

Finalitat del tractament de les dades de caràcter personal
El portal de la Conselleria de *Justícia, Interior i *Administració Pública és informatiu i a través del mateix pot dur-se a terme la consulta d'informació sobre les àrees de la citada Conselleria i un altre tipus d'informació general relacionada amb les citades àrees, activitats, organització, departaments, infraestructures, programes, institucions, organismes, centres, servicis, dependències, notícies i enllaços d'interés relacionats.

En conseqüència, les dades de les persones usuàries que puguen ser arreplegats a través del portal a conseqüència de l'ús de qualsevol dels seus servicis i gaudi dels seus continguts, seran tractats per la Conselleria de Justícia i Interior i  amb els següents fins:

Garantir l'ús dels servicis del portal d'acord amb la seua funcionalitat i normes d'ús.
Atendre els missatges rebuts a través dels mitjans de contacte del portal.
Atendre les peticions d'accés a informació rebudes a través dels mitjans de contacte del portal.
Enviar, si és el cas, la informació sol·licitada a través dels mitjans de contacte del portal.
Conéixer l'opinió, suggeriments i comentaris de la persona usuària.
Atendre les reclamacions.
A més, la persona usuària pot consultar tots els fins de tractament de dades personals dutes a terme per la Conselleria de Justícia, i Interior en relació amb el total de les activitats de tractament de les quals és responsable, en l'apartat "Registre de Tractament de Dades" de la pàgina web cjusticia.gva.es

Destinataris de les dades
En compliment de les obligacions legals de la Conselleria de Justícia i Interior, així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria, les dades de la persona usuària podran ser comunicats a tercers, com poden ser òrgans d'administracions públiques que si és el cas corresponguen (Autonòmica, Local, Estatal i Europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Consell de Transparència i Bon govern, Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bo Govern de la Comunitat Valenciana, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

A més, la Conselleria de Justícia i Interior pot comunicar les dades personals de la persona usuària a subjectes de dret privat quan, si és el cas, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que s'establix en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Justícia i Interior també podrà comunicar les dades personals de la persona interessada a les Plataformes d'Intermediació de l'Administració Pública per a la consulta i verificació de dades, en compliment del que s'establix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, que arreplega com a dret de tot ciutadà, el que este no haja d'aportar cap dada o document que obre en poder de l'Administració Pública.

Així mateix, terceres entitats públiques i/o privades prestadores de servicis per a la Conselleria de *Justícia, Interior i *Administració poden tractar dades de la persona usuària en qualitat d'encarregat del tractament, ateses les instruccions i per encàrrec de la Conselleria de Justícia i Interior, amb obligacions de seguretat i confidencialitat de les dades, no podent tractar les dades per a fins propis.

Transferències internacionals de dades
Excepte obligació legal, la Conselleria de Justícia i Interior  no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona usuària ni a països ni a organitzacions internacionals.

Termini de conservació de les dades personals
Les dades personals proporcionades per la persona usuària es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i, pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes previstos en la normativa d'arxius i documentació.

Dades personals publicades en el portal
En relació amb les dades personals que puguen publicar-se en el portal de la Conselleria de Justícia i Interior , s'informa que estes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de la Conselleria de Justícia i Interior  amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria de Justícia i Interior  o, si és el cas, amb el previ consentiment informat de les persones interessades i, per tant, estes dades personals no poden ser lliurement tractats i reproduïts per tercers -ni encara si més no quan es faça referència a l'origen d'estos-, llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'establix en el RGPD i LOPDGDD.

Les dades personals que la Conselleria de Justícia i Interior  pot publicar en el seu portal podrien consistir, sense caràcter limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com poden ser el nom, cognoms, fotos, imatges i documents audiovisuals d'esdeveniments celebrats i/o en els quals ha sigut part la Conselleria o alguna de les seues àrees, departaments, centres, òrgans o institucions vinculades, organigrames, dades de contacte, llistats de càrrecs públics, o altres.

En cap moment s'ha de considerar que el portal de la Conselleria de *Justícia, Interior i *Administració Pública és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb estos.

En particular, la Conselleria de Justícia i Interior  donarà compliment de manera periòdica a les seues obligacions de publicitat activa derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i atendrà l'exercici del dret d'accés a informació, quan calga, prèvia ponderació prou raonada de l'interés públic en la divulgació de la informació i els drets de la persona interessada (en particular a la protecció de dades) les dades de les quals apareguen en la informació sol·licitada.

Segueix-nos en xarxes socials
Les xarxes socials són servicis prestats per tercers proveïdors que permeten a la persona usuària participar en una comunitat virtual amb uns altres tercers a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals, comercials, informatius i/o institucionals.

La Conselleria de Justícia i Interior  té perfils en algunes xarxes socials les quals estan enllaçades i són accessibles per a la persona usuària, mitjançant les corresponents icones i enllaços publicats en el portal.

A través de les xarxes socials on la Conselleria de Justícia i Interior té perfils, fa pública per a la ciutadania informació relacionada amb les seues activitats.

La persona usuària pot seguir-nos en les pàgines oficials en xarxes socials de la Conselleria de Justícia i Interior en les xarxes socials en les quals la Conselleria té presència, però ha de tindre en compte que en unir-se a les nostres pàgines en xarxes socials, expressament accepta les condicions de funcionament de la xarxa social i el tractament de les seues dades personals conforme al que s'establix en estes condicions.

La Conselleria de Justícia i Interior a només tractarà les dades de la persona usuària en les pàgines oficials en xarxes socials dins de la pròpia xarxa social interactuant amb la persona usuària segons els usos i funcionalitats pròpies de cada xarxa social, sense incorporar-los a altres fitxers o tractaments.

La persona usuària ha de tindre en compte que les pàgines oficials en xarxes socials de la Conselleria de Justícia i Interior  seran accessibles per a qualsevol persona usuària d'internet, amb caràcter públic, de manera que, abans d'unir-se als nostres llocs en xarxes socials, la persona usuària ha de tindre en compte que les seues dades personals seran objecte de tractament amb caràcter massiu i universal. En tot cas, la persona usuària sempre podrà configurar la seua privacitat a través de les opcions que, en cada cas, cada xarxa social li permeta.


Exercici de drets
La persona usuària pot exercitar els següents drets enfront de la Conselleria de *Justícia, Interior i *Administració Pública en relació amb les seues dades personals:

Accés.
Rectificació.
Supressió.
Limitació.
Oposició
Portabilitat.


Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals.

També li assistix el dret a retirar el consentiment atorgat per al tractament, en el cas que esta siga la base jurídica del tractament, en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

L'exercici dels drets podrà dur-se a terme a través de qualsevol de les següents vies:

A través del següent enllaç, mitjançant el tràmit electrònic establit a este efecte que es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria cjusticia.gva.es, en l'apartat "Registre de tractament de dades"

Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

Postal: Carrer de la Democràcia, 77, 46018 València, València

Electrònica: protecciodedadesjusticia@gva.es

De manera presencial aportant la sol·licitud corresponent a través del registre.

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada, que podrà realitzar-se en els apartats 1) i 2) mitjançant l'aportació del seu document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, si és el cas, de la persona que ostente la representació, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació.

Tutela de drets i dret de reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

En qualsevol cas, la persona usuària queda informada del dret que li assistix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona usuària considere que no ha obtingut satisfacció per part de la Carrer de la Democràcia, 77, 46018 València, València en l'exercici dels seus drets.

La persona usuària pot posar-se en contacte amb l'AEPD a través d'http://www.aepd.es o en la següent adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

No obstant això, amb caràcter voluntari i previ a la presentació d'esta reclamació en l'AEPD, la persona usuària pot dirigir-se i contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través dels següents mitjans de contacte:

Adreça postal: Passeig de l'Albereda 16, 46010 València

Adreça electrònica de contacte: dpd@gva.es

Actualització de la política

Esta política podrà ser actualitzada de manera periòdica per a la seua adaptació a canvis normatius i/o del portal. Serà responsabilitat de la persona usuària accedir periòdicament a la present política de privacitat publicada a fi de conéixer en tot moment l'última versió.

Informació de contacte

Per a qualsevol consulta sobre la present Política de Privacitat, la persona usuària podrà dirigir-se a la Carrer de la *Democràcia, 77, 46018 València, València per mitjans electrònics a través de la següent adreça: protecciodedadesjusticia@gva.es.