FUNCIÓ PÚBLICA

Funció Pública

  • Legislació estatal

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 4, de 04.01.1985)

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública (BOE núm. 9, de 10.01.1979)

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31.10.2015)

Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses dependents (BOE núm. 107, de 04.05.1985)
 

  • Legislació autonòmica

Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9065, de 20.04.2021)

Circular 4/2020 de la Direcció General de Funció Pública por la que s'aclareixen determinats aspectes de les situacions administratives relacionades amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Circular 8/2019 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat: permisos, llicències i flexibilitat horària

Circular 6/2019 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de les reduccions de jornada previstes en el Decret 42/2019
Circular 6/2021 de la Direcció General de Funció Pública per la qual es modifiquen les circulars 6/2019 i 8/2019, dictades per a l'aplicació del Decreto 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de la Generalitat


 

DOGV. Base de dades legislativa. Legislació per matèries

 

Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV núm. 7964, de 24.01.2021)

Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publiques, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8343, de 20.07.2018)
Ordre 23/2018, de 27 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8435, de 30.11.2018)


Ordre 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Adminisració de la Genealitat (DOGV núm. 8075, de 03.07.2017)
 

Resolució de 7 de juny de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col.lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració autonómica, pel qual s'incorpora el contingut de l'Acord Administració-Sindicats, de 22 de febrer de 2017, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals al vigent conveni col.lectiu (DOGV núm. 8077, de 05.07.2017)

Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat
 

Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
 

Resolució de 22 d'octubre de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat

Resolució de 13 d'octubre de 2022, de la directora general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per a facilitar la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques que ho sol·liciten per raó de violència de gènere (DOGV núm. 9453, de 20.10.2022)
 

Resolució de 28 de juliol de 2022, de la directora general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el segon conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a facilitar la mobilitat interadministrativa de les empleades públiques que ho sol·liciten per raó de violència de gènere (DOGV 9396, de 02.08.2022)


Resolució de 6 de setembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableix el protocol d'actuació en l'Administració de la Generalitat per als procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere (DOGV 8123, de 08.09.2017)

Decret 189/2021, de 26 de novembre, del Consell, d'organització i funcionament de la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat (DOGV núm. 9231, de 09.12.2021)


Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7017, de 06.05.2013)


Resolució de 19 d'abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'ordena publicar les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, i s'aproven les modificacions introduïdes per aquesta resolució respecte de l'ultima publicació de les relacions de llocs de treball de 23 de desembre de 2022 (DOGV núm. 9500, de 29.12.22)
 

Resolució de 29 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, publicades mitjançant Resolució de 19 d'abril de 2023, i de correcció d'errors d'aquesta (DOGV núm 9580, de 21.04.2023)

Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8440, de 10.12.2018)
Resolució d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim per a resoldre i notificar el procediment d'accés, adaptació i progressió respecte al sistema de carrera professional horitzontal, conforme al que s'estableix en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8703, de 23.12.2019)
Resolució de 20 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la de 10 de maig de 2019, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme al que s'estableix en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat  (DOGV núm. 8557, de 28.05.2019)
Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme a l'establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV 8547, de 14.05.2019)
Resolució de 29 de març de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de 21 de desembre de 2018, de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8541, de 06.05.2019)
Acord de 5 d'abril de 2019, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Taula Sectorial de Funció Pública, per a la modificació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8529, de 15.04.2019)
 

Ordre 6/2019, de 26 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal (DOGV núm. 8359, de 02.05.2019)
Correcció d'errors de l'Ordre 6/2019, de 26 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal (DOGV núm. 8545, de 10.05.2019)


Ordre 2/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es desenvolupa el sistema d'avaluació de l'acompliment, així com l'accés i el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional horitzontal del personal empleat públic de caràcter fix de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7678, de 15.12.2015)


Resolució de 23 de desembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2023 (DOGV núm. 9506, de 05.01.2023)

Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV núm. 2931, de 17.02.1997)
Decret 7/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV núm. 9524, de 01.02.2023)