Informació relativa a l'import de les sancions

Informació relativa a l'import de les sancions

L'import de la sanció està en funció de la gravetat de la infracció i les circumstàncies concurrents en els fets denunciats.

Existeix la possibilitat de reducció d'un 40% de l'import de la sanció, si el denunciat, una vegada ha rebut l'acord d'iniciació, decideix pagar anticipadament la sanció, sempre que siga abans que s'haja dictat la resolució que posa fi al procediment.

L'exercici d'aquesta possibilitat de pagament voluntari anticipat de la sanció, implica necessàriament la renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

La persona denunciada rep:

  • La notificació d'un acord d'iniciació
  • La carta de pagament (Model 085, generat per l'Administració) que ja porta aplicada la reducció del 40% de l'import de la sanció.

El termini de caducitat del procediment és de 6 mesos, comptats des de la data de l'acord d'iniciació.