Organismes

Portals

Competència per a tramitar les sancions

Competència per a tramitar les sancions

La competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors correspondrà a l'Administració de la Generalitat, sent òrgans competents per a imposar la sanció:

  • La persona titular de la conselleria competent en matèria de justícia, interior i administració pública, quan es tracte d'infraccions molt greus. 
  • La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, quan es tracte d'infraccions lleus i greus. 
  • Per delegació, la persona titular de la Direcció Territorial corresponent, quan la infracció siga lleu per incompliment de l'obligació de l'ús de la màscara o el seu ús inadequat.