Logo Generalitat


El Consell aprova un conveni de formació amb el Consell Valencià de Graduats Socials

  • Les activitats formatives estan dirigides als graduats i graduades a fi d'actualitzar i millorar el servei que es presta a la ciutadania

(30/07/2021) - Les activitats formatives estan dirigides als graduats i graduades a fi d'actualitzar i millorar el servei que es presta a la ciutadania


El Ple de Consell ha autoritzat la subscripció de l'acord entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Publica i el Consell Valencià de Col·legis de Graduats Socials per a potenciar i fomentar la formació dels graduats i les graduades socials de la Comunitat Valenciana en aquelles matèries jurídiques vinculades a la seua professió, a fi de millorar la qualitat del servei que presten.

Amb aquest objectiu es promourà la formació contínua dels graduats i les graduades socials en matèries que afecten el seu treball, es disposarà de graduats professionals al corrent de tots els canvis normatius en les matèries que afecten les seues competències i es facilitaran als col·legiats i col·legiades de la Comunitat Valenciana, i a altres professionals, cursos, seminaris, jornades i conferències de temes que puguen ser del seu interés. Tot això amb la finalitat de possibilitar i garantir una millora en la representació tècnica per a la ciutadania.

La formació serà impartida per personalitats del món jurídic i experts i expertes en la matèria sobre la qual es tracte. La Conselleria s'encarregarà de proposar al Consell Valencià de Col·legis de Graduats Socials temes i matèries sobre els quals fer la formació, així com supervisar el compliment correcte i l'aplicació adequada de la formació.

Per la seua banda, el Consell de Graduats s'ocuparà, entre altres qüestions, d'organitzar i realitzar les activitats formatives i de divulgar-les entre els seus membres.

La vigència del conveni serà de dos anys amb possibilitat de prorrogar-se per a dos anys més, si s'acorda així.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat